Luiten Orthopedie, gevestigd aan de Buurserstraat 212 7544RG Enschede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.luitenorthopedie.nl
Buurserstraat 212
7544RG Enschede
053-7507157
info@luitenorthopedie.nl

A. Hänschen is de Functionaris Gegevensbescherming van Luiten Orthopedie Zij is te bereiken via astrid@luitenorthopedie.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Luiten Orthopedie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Luiten Orthopedie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Burgerservicenummer (BSN)
– Het afhandelen van uw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Om goederen en diensten bij u af te leveren

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Luiten Orthopedie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
Het proces dat hoort bij de levering van het hulpmiddel dat u heeft voorgeschreven gekregen.
Bijvoorbeeld: het aanvragen van een voorziening bij uw zorgverzekeraar, het overleggen met de arts/specialist die u de voorziening voorgeschreven heeft, om u te benaderen voor het maken van een afspraak of op te roepen voor een controle afspraak, het elektronisch indien van de factuur bij uw zorgverzekeraar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Luiten Orthopedie neemt wel op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Luiten Orthopedie) tussen zit. Luiten Orthopedie gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Vecozo, Vlot solutions-Orthomatic t.b.v. het hulpmiddel dat u voorgeschreven heeft gekregen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Wij zijn vanuit de overheid en de verzekering verplicht uw gegevens 7 jaar lang te bewaren nadat u aangegeven heeft dat dit niet meer nodig is.
Daarnaast zijn wij vanuit de overheid verplicht uw gegevens tot 7 jaar na overlijden te bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Alleen voor het proces dat hoort bij de levering van het hulpmiddel dat u heeft voorgeschreven gekregen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Luiten Orthopedie maakt onder gebruik van Google Analytics. De door Google Analytics verkregen informatie wordt, zonder het ip-adres van je computer, overgebracht naar, en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Luiten Orthopedie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@luitenorthopedie.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Luiten Orthopedie wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Luiten Orthopedie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze administratie of via info@luitenorthopedie.nl.

Luiten Orthopedie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Reden Personalia (NAW, verzekeringsgegevens en burgerservice nummer) >t.b.v. de levering zoals voorgeschreven. Bewaartermijn > minimaal 7 jaar of op uw verzoek anders.
Reden Adres, telefoonnummer, mailadres > t.b.v.. de levering zoals voorgeschreven. Bewaartermijn > minimaal 7 jaar of op uw verzoek anders.
Luiten Orthopedie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Luiten Orthopedie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.